Engo Gesinsorg streef na dienslewering volgens Bybelse beginsels en binne die riglyne van toepaslike wetgewing. Ons fokus op die beskerming van kinders en die bemagtiging van gesinne om daaglikse uitdagings meer effektief te hanteer.

Engo Gesinsorg kantore lewer kinderbeskermingsdienste soos omskryf in die Kinderwet, Wet 38 van 2005. Die doel van die diens is om voorkomings-, vroeë ingrypings en statutêre dienste te lewer aan die gemeenskappe wat bedien word.

ʼn Multikulturele diens word gelewer deur 11 kantore in die Vrystaat. (Afrikaans, Engels, Sesotho). Dorpe wat nie oor ʼn eie diens beskik nie, word deur die provinsiale kantoor bedien.

ʼn Werksverdeling bestaan tussen die Departement Maatskaplike Ontwikkeling en NRO’s ten opsigte van maatskaplike-werk dienslewering. Volgens hierdie ooreenkoms lewer die Engo Gesinsorg kantore dienste aan alle kerkgroepe en kulture.

Gevalle Werk

Dienste van Gesinsorg kantore fokus grootliks op dienste aan individue en gesinne. Dienste fokus op bemagtiging van individue en om lewenskwaliteit te verhoog. Alhoewel die grootste gedeelte van dienste gelewer statutêre dienste is, poog kantore ook om voorkomingsdienste en pre-statutêre dienste te lewer. Hierdie dienste fokus op die ontwikkeling van menslike potensiaal ten einde statutêre ingryping te voorkom. Die behoud van gesinne word as prioriteit beskou.

Hulp ten opsigte van basiese behoeftes

As gevolg van verskeie faktore, insluitend die land se ekonomiese omstandighede, word Gesinsorg kantore daagliks genader deur persone vir hulp ten opsigte van voedsel, klere en huisvesting.

Voorkomingsdienste

Dienste moet toenemend fokus op voorkomingsdienste en die behoud van gesinne. Programme fokus onder andere op die voorkoming van:

 • Uitdagende gedrag by kinders;
 • Seksuele molestering;
 • Alkohol- en dwelmafhanklikheid;
 • Ouerskapsvaardighede.

Ontwikkeling van vaardighede en bemagtiging van persone is ook ʼn fokuspunt van dienste. Dienste fokus op die behoud van gesinne. Hierdie programme sluit in:

 • Armoede bekamping;
 • Lewensvaardighede;
 • Ouerleiding;
 • Bemagtiging van vrywilligers;
 • Lewensvaardigheidsprogramme en skuilings ten opsigte van straatkinders;
 • Programme ten opsigte van ontwikkeling van crèches;
 • Voedingskemas.

Statutêre dienste

Die redes vir statutêre optrede sluit seksuele molestering, mishandeling, prostitusie, gesingsgeweld en verwaarlosing van kinders in. Omstandighede is dikwels kompleks en vereis ʼn hoë mate van terapeutiese insette van maatskaplike werkers. In sommige gevalle is daar ook konflik tussen ouers ten opsigte van toegang tot die kinders en uitvoering van ouerlike regte en verantwoordelikhede ten opsigte van kinders, ervaar.

Uitdagings word ook ervaar ten opsigte van die beskikbaarheid van geskikte pleeg- en veiligheidsouers. Die werwing, keuring en opleiding van geskikte substituut ouers is dus ʼn projek wat deurlopend aandag geniet.

Dienste aan pleegkinders is baie uiteenlopend en poog om ontwikkelingsbehoeftes van pleegkinders aan te spreek. Tydens dienste aan pleegkinders word onder andere gefokus op:

 • Ontwikkeling van emosionele intellegensie;
 • Hantering van uitdagende gedrag;
 • Ontwikkeling van ouerskapsvaardighede van Pleegouers.

Straatkinders

Kinders in gemeenskappe word toenemend blootgestel aan swak ekonomiese toestande en psigososiale probleme in gemeenskappe. Dit dra daartoe by dat kinders soms op straat leef of selfs net ʼn gedeelte van die dag op straat spandeer. Hierdie kinders het dikwels ʼn veilige hawe nodig waar hulle geleer word om persoonlike higiëne te handhaaf, geleentheid gebied word om huiswerk te doen en ook op sosiale- en sportvlak geleentheid gebied word om vaardighede te ontwikkel.

Dienste aan straatkinders sluit onder meer in:

 • Ontwikkeling van lewensvaardighede;
 • Die verskaffing van etes, geriewe vir bad en klere was;
 • Ondersteuning met huiswerk;
 • Vakansie programme wat fokus op ontwikkeling van vaardighede;
 • Sport- en rekreasie aktiwiteite.

Groepwerk

Groepwerk is ʼn metode in maatskaplike werk waar 6-10 persone met soortgelyke behoeftes saam in ʼn groep hanteer word en aan ʼn terapeutiese program blootgestel word. Groepsdinamika en interaksie met ander groeplede bevorder groei en ontwikkeling van individue.

Groepe fokus op:

 • Ontwikkeling van ouerskapsvaardighede;
 • Bestuur van hoë risiko gedrag soos seksuele losbandigheid, dwelmmisbruik, ensovoorts;
 • Boelie gedrag;
 • Bemagtiging van ouers met kinders wat aan aandagafleibaarheid en hiperaktiwiteit ly;
 • Ontwikkeling van emosionele intelligensie en lewensvaardighede by kinders.

Gemeenskapswerk

Verskeie aspekte word aangespreek deur gemeenskapswerk, onder andere: Bewusmaking ten opsigte van kinderregte, vakansie projekte, bewusmaking ten opsigte van gesinsgeweld en middelafhanklikheid.

 

Hoe kan vrywilligers betrokke raak?

Vrywilligers speel ʼn onontbeerlike rol in die voortbestaan van die diens. Sonder die betrokkenheid en ondersteuning van vrywilligers sal die diens nie kan voortbestaan nie. Betrokkenheid en ondersteuning sluit in bydraes ten opsigte van kennis, vaardighede of middele wat beskikbaar gestel word om die diens te bevorder.

Raak betrokke as vrywilliger deur:

 • Skenking van kos en klere.
 • Skenking van speelgoed.
 • Skenking van skryfbehoeftes vir skoolkinders.
 • Maak ‘n donasie vir gespesialiseerde. terapeutiese dienste/assesserings.
 • Raak betrokke by projekte.
 • Raak betrokke as beheerraadslid.

 

Raak vandag betrokke. Stuur ‘n epos na info@engo.co.za 
of skakel 060 548 5543

Provinsiale kantoor kontakbesonderhede

 Posadres: 12552, Brandhof, Bloemfontein, 9324
Straatadres: Van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
Tel: 051 407 7234
Epos: madelein@engo.co.za

Direkteur Gesinsorg: Mev M Nortje
NPO registrasie nommer: 002-671 NPO
Registrasie Departement van Maatskaplike Ontwikkeling: W4/1/3/2/2/1/4

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/engoqsweb01/public_html/wp-includes/functions.php on line 5275