Die doel van die program is om aan aanneembare sorgbehoewende kinders permanensie te verskaf deur hulle ingevolge die bepalings van die Kinderwet in die permanente sorg van gekeurde voornemende aanneemouers te plaas. Hierdie aannemings kan openbaarmakend- of nie-openbaarmakend wees. Dit kan ook nasionaal of internasionaal wees. Aannemingsdienste sluit die volgende in: 

 • verlate en/of weeskinders asook kinders wie se biologiese ouers toestemming tot aanneming verleen het, word na hierdie program verwys vir verdere ondersoek en afhandeling,
 • pleegouers of stiefouers wat kinders in hul sorg wil aanneem,
 • kinders wat in Kinder- en Jeugsorgsentrums is en wat vir aanneming geïdentifiseer is,
 • voornemende aanneemouers word gewerf en gekeur en volledig oor die regs- en ander prosesse ingelig en bemagtig,
 • alle gevalle (aanneembare kinders en voornemende aanneemouers) word aan ‘n aannemingspaneel voorgelê vir bespreking en goedkeuring,
 • kinders wat nie binne ‘n redelike tyd plaaslik geplaas kan word nie, word op RACAP (Register on Adoptable Children and Prospective Adoptive Parents) geregistreer om ander geakkrediteerde organisasies die geleentheid te gee om hierdie kinders te plaas,
 • Engo het ‘n ooreenkoms met ‘n organisasie in België en kan internasionale aannemings doen.

Hoe kan vrywilligers betrokke raak?

Raak betrokke deur ‘n veiligheidsouer te word en sien na ‘n baba om terwyl die aanneming afgehandel word.

 

Behoeftes vir donasies en hulp  

 • Formulemelk
 • Babadoeke
 • Babaprodukte
 • Karstoeltjies
 • Bababedjies

 

Raak vandag betrokke. Stuur ‘n epos na info@engo.co.za of
skakel 060 548 5543

Provinsiale kantoor kontakbesonderhede

 Posadres: 12552, Brandhof, Bloemfontein, 9324
Straatadres: Van Heerdenweg 22, Wilgehof, Bloemfontein
Tel: 051 407 7207
Epos: christa@vironskinders.org.za

Maatskaplike Werker
Magda de Beer
magda@engo.co.za
Tel: 051 522 6914 / 082 202 4306

Direkteur Aannemings: Mev C Maree
NPO registrasie nommer: 134-975 NPO
Registrasie Departement van Maatskaplike Ontwikkeling:
11/1/1/4/4 – 33/20